REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Câștigă premii pentru mesele în familie!

1. DENUMIREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Denumirea campaniei promoționale: ” Câștigă premii pentru mesele în familie (în continuare denumită ”Promoție” sau „Tombolă”).

Promoția cuprinde o secţiune după cum urmează:

– O campanie cu premii acordate prin extragere la sorți, la care pot participa toți clienții care au împlinit vârsta de 18 ani (4.1) au achiziționat produse Coca-Cola, în cadrul Magazinelor Participante (Anexa 1), în cantitate de minim 3 produse participante în campanie, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta în asortiment, Sprite 1.25L pe un singur bon fiscal, în oricare copmbinație, în perioada de desfăşurare a campaniei, achiziționare individualizată ca atare pe bonul fiscal.

La cumpărătura de minim 3 produse participante în campanie, pe un singur bon fiscal, automat din sistem se tipărește o anexă la bonul fiscal cu codul de participare în campanie.- Consumatorul accesează pagina web www.premii.coca-cola.linella.md completează câmpurile necesare, introduce codul de participare indicat în anexa bonului fiscal și acceptă termenii și condițiile de participare, păstrând bonul fiscal și anexa acestuia pâna la desfășurarea tombolei pentru validare.

2. ORGANIZATORI

Organizatorii Campaniei publicitare “Câștigă premii pentru mesele în familie” (denumită ȋn continuare “Campania”) sunt:

„MoldRetail Group” S.R.L. şos. Munceşti 121, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2002, IDNO: 1010600022460, c/d 2251109662 , Telefon +373 22 890930, fax +373 22 890927, B.C. „Moldindconbank” S.A.,Filiala „Centru”.

I.C.S. ”Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” S.R.L., str.Industrială 42, mun.Chișinău, Republica Moldova, IDNO: 1003600136646, Cod TVA: 0400126, Banca: BC „Victoriabank” SA, Filiala Nr.3

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prin înscrierea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință cu prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată, în oricare dintre Magazinele Participante (Anexa 1) sau ȋn format electronic, prin accesarea site-ului www.premii.coca-cola.linella.md.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării și/sau întreruperii Campaniei, orice premii acordate anterior aducerii la cunoștință a suspendării și/sau întreruperii vor fi valabile.

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1 Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanții”) care, la data începerii campaniei, au implinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil sau pașaport, client al Magazinelor Participante, care achiziţionează, în cadrul Magazinelor Participante, produse în cantitate de minim 3 produse Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 1.25L pe un singur bon fiscal, în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal, la bonului fiscal va fi imprimată o anexă, în care va fi indicat codul de participare în tombolă.

4.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorilor și angajații companiilor afiliate SRL ”Moldretail Group”, indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu, soţul/soţia, rudele de gradele I și II ale acestora, promoterii, merchandiserii, prepușii și angajaţii firmelor colaboratoare precum şi soţul/soţia sau rudele de gradele I și II ale acestora.

4.3 Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenţă în Republica Moldova.

4.4 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament, modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.premii.coca-cola.linella.md.

4.5 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.

4.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

4.7 Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauză din Campanie, Organizatorii informând Participantul prin transmiterea unui e-mail la adresa furnizată de acesta, e-mail  cu privire la eliminarea sa din Campanie.

5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1  Premiile acordate în cadrul Campaniei Câștigă premii pentru mesele în familievor fi următoarele:

Pe perioada de desfãşurare a Campaniei, în cadrul loteriei cu tragere la sorți, se va putea acorda în total 1310 (o mie trei sute zece) PREMII prin extragere cu ajutorul platformei https://www.dcode.fr/random-selection, constând în:

– 1000 cutii pahare 270ml cu logo ”Coca-Cola”

– 300 (trei sute) cratițe cu capace ”Ardesto” de diverse dimensiuni – diametrul 16, 18, 20 si 24cm;

– 10 Grill electric Tefal GC722D34

5.2 În perioada 08.09.2023-27.09.2023 săptămânal, în fiecare zi de vineri, prin intermediul platformei https://www.dcode.fr/random-selection, constând în: se vor extrage câștigători pentru cutii pahare, fiind asigurată transmisiune live pe pagina facebook LINELLA https://www.facebook.com/linella.md/ numarul de cutii de pahare extrase și data extragerii vor respecta urmatoarea ordine:

– 15.09.2023- se vor desemna 330 câștigători de cutii pahare

– 22.09.2023- se vor desemna 335 câștigători de cutii pahare

– 29.09.2023- se vor desemna 335 câștigători de cutii pahare

*În caz că numărul persoanelor înscrise în concurs, nu este suficientă pentru a desemna numarul de câștigători, vom anunta prealabil numarul exact de persoane care se va extrage.

5.3 În perioada 08.09.2023-27.09.2023 săptămânal, în fiecare zi de vineri, prin intermediul platformei https://www.dcode.fr/random-selection, constând în: se vor extrage câștigători pentru cratițe în asortiment, fiind asigurată transmisiune live pe pagina facebook LINELLA https://www.facebook.com/linella.md/ numărul premiilor extrase și data extragerii vor respecta urmatoarea ordine:

– 15.09.2023- se vor desemna 100 câștigători de cratițe în asortiment

– 22.09.2023- se vor desemna 100 câștigători de cratițe în asortiment

– 29.09.2023- se vor desemna 100 câștigători de cratițe în asortiment

5.3.1. Extragerea premiului ” Grill electric Tefal GC722D34” va vea loc, în data de 29.09.2023 prin intermediul platformei https://www.dcode.fr/random-selection, constând în:

se vor extrage 10 câștigător pentru premiul respectiv.

5.4 Vor fi înscriși în tragerea la sorți toți participanții care au înscrieri valide în campanie în perioada 09 septembrie– 27 septembrie 2023.

5.5 În urma tragerii la sorți, câștigătorii vor fi contactați pentru validare, după cum se detaliază în Regulament.

5.6 După fiecare validare, câștigătorii vor fi afișați pe pagina https://www.facebook.com/linella.md/ și pe www.premii.coca-cola.linella.md .

PREMIILE se vor acorda, prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la art. 9 de mai jos.

6. TAXE ŞI IMPOZITE

(1) Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcină exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului/contribuţiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1 Pentru a participa la Campanie prin intermediul platformei www.premii.coca-cola.linella.md, participanții trebuie:

 1. să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 de mai sus;
 2. să achiziţionează produse din cadrul Magazinelor Participante, în cantitate de minim 3 unități (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 1.25L) pe un singur bon fiscal, în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal, se va imprima o anexă la bonul fiscal, în care va fi indicat codul de participare în concurs;
 3. să aibă acces la internet;
 4. să acceseze pagina campaniei www.premii.coca-cola.linella.md
 5. să completeze câmpurile obligatorii indicate pe platformă: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, codul participant găsit pe anexa bonului fiscal, numărul bonul fiscal de cumpărături emis automat la casele de marcat ȋn Magazinele Participante după achitarea cumpărăturilor cu produsele participante de minim 3 unități (ȋn perioada 08.09.2023-27.09.2023, inclusiv), conform modalităţii şi cu respectarea condiţiilor solicitate ce sunt prevăzute la Art. 7.2 de mai jos;
 6. să accepte termenile și condițiile Regulamentului;
 7. înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada acesteia menţionată la Art. 7.2.1 de mai jos;
 8. participantul urmează etapele necesare înscrierii în Campanie, așa cum acestea sunt detaliate în art. 7.2 din Regulament.

7.2    Modalitate de ȋnscriere la Campanie

7.2.1  Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie ȋncepând cu data de 08.09.2023 până pe 27.09.2023, inclusiv, ora 23:59.

7.2.2  Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie după achitarea cumpărăturilor dintr-un Magazin Participant la prezenta Campanie, accesând pagina www.premii.coca-cola.linella.md (ȋn perioada 08.09.2023-27.09.2023, ora 23:59), astfel:

 1. Prin primirea codul participant pe anexa tipărită la bonul fiscal în perioada 08.09.2023-27.09.2023 (ora 23:59, cel târziu).

(1) Ce trebuie să facă Participantul:

 1. să cumpere cel puțin 3 unități de produse participante (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 1.25L), din Magazinele Participante la prezenta Campanie pe durata acesteia;
 2. să primească la casă bonul fiscal și anexa acestuia în care va fi indicat codul de particpare în tombolă;
 3. să identifice codul bonului fiscal și codul de particiapre de pe anexa bonului emis automat la casele de marcat ȋn Magazinele Participante după achitarea cumpărăturilor;
 4. să aiba acces la internet și să acceseze platforma www.premii.coca-cola.linella.md, să completeze câmpurile necesare: nume, prenume, adresa e-mail, număr de telefon, adresa de livrare a premiilor, codul de participare și codul unic de pe bonul fiscal de cumpărături emis automat la casele de marcat ȋn Magazinele Participante după achitarea cumpărăturilor (ȋn perioada 08.09.2023-27.09.2023, inclusiv);
 5. să accepte termenii și condițiile Regulamentului;
 6. să păstreze bonul fiscal și anexa acestuia până la validarea concursului.

7.2.3 Nu vor fi luate ȋn considerare formulare de ȋnscriere completate ȋn următoarele condiţii:

(1) Dacă acestea sunt completate ȋn afara perioadei Campaniei;

(2) Dacă Participanții au indicat date eronate în câmpurile dedicate pentru completarea acestora;

(3) Dacă Participanții nu au indicat corect numărul bonului fiscal primit la casa de marcat;

(4) Dacă participanții nu au păstrat bonul fiscal și anexa acestuia primite la casa de marcat pâna la validarea concursului.

7.2.4 Participanţii la Campanie trebuie să păstreze bonul fiscal și anexa acestuia care atestă efectuarea cumpărăturilor ȋn Magazinul Participant ȋn perioada de derulare a prezentei Campanii şi anexa bonului care conţine Codul Unic de participare, ȋn original, pentru validarea ulterioară a premiului.

Pentru claritate, niciun premiu nu va fi acordat dacă potenţialul Participant câştigător nu a prezentat Organizatorilor, ȋn original, bonul fiscal și anexa acestuia indicat mai sus.

7.2.5 Anunţarea câştigătorilor:

În perioada 08.09.2023-27.09.2023, săptămînal, în fiecare zi de vineri, vor avea loc extragerea câștigătorilor, care va avea loc prin intermediul platformei https://www.dcode.fr/random-selection, constând în:

 • Toate înscrierile în tombolă de pe platformă, vor fi extrase într-un fișier excel, câștigătorii vor fi aleși random prin platform https://www.dcode.fr/random-selection;
 • În ultima săptămână de concurs, în data de 29 septembrie, vineri, se vor extrage 10 câștigători ai marelui premiu ”Grill electric Tefal GC722D34”;
 • Fiecare extragere va fi însoțită de un video, care va fi plasat pe pagina https://www.facebook.com/linella.md/ ;
 • După validare, câștigătorii vor fi afișați pe pagina https://www.facebook.com/linella.md/ și pe premii.coca-cola.linella.md
 • Participând la tombolă, câștigătorul își rezervă dreptul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale, indicate pe platforma campaniei în mass-media;
 • Câștigătorii vor fi apelați pe parcursul a 2 zile lucrătoare. Datele câștigătorilor vor fi afișate pe premii.coca-cola.linella.md ;
 • Premiile vor fi livrate prin intermediul livrării poștale efectuate de către compania Nova Poshta, la cel mai apropiat postomat conform adresei de livrare a Participantului câștigător, care a fost indicată de către Participanții la promoție
 • Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate, bonul fiscal și anexa acestuia în original, care este încris pe platforma de participare;
 • În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul desemnat în rezultatul tombolei, achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat;
 • În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă;
 • Organizatorul nu este responsabil pentru erori de completare a datelor personale a cumpărătorului;

8. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

8.1.1 Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • A îndeplinit în mod corespunzător condițiile de participare în campanie;
 • Deține anexa bonului fiscal cu codul de participare;
 • Deţine bonul fiscal câştigător;
 • Nu a  fost constatată careva fraudă;
 • La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă bonul fiscal și anexa acestuia cu codul de participare, acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • Participanţii desemnaţi câştigători vor fi rugaţi sã furnizeze datele personale pentru validare, în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul apelului;
 • Dacă Participanţii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare în condiţiile descrise de Regulament, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la ultimul apel inregistrat, sau dacă se constată existenţa unor neconcordanţe între datele comunicate prin mesajul validat drept câştigător şi cele trimise reprezentantului Organizatorului, aceştia vor fi invalidaţi, iar premiile astfel invalidate vor rămâne la dispoziţia Organizatorilor;
 • Organizatorii nu vor acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători, care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului;

8.1.2 Motive de invalidare:

Motivul de invalidare a unei înscrieri câştigătoare, poate fi oricare dintre următoarele:

– Participantul nu a putut fi contactat pe numărul de telefon, care a fost indicat pe pagina de concurs, pentru a fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare;

– Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numărului de telefon mobil, care a fost indicat în talonul participant sau care este declarat în momentul înscrierii, drept urmare nu se poate aproba unicitatea câştigului său în cadrul Campaniei;

– Participantul nu a transmis, din orice motiv, Reprezentanţilor Organizatorilor informaţiile necesare validării, în termenul limită de 1 zi lucrătoare de la ultimul apel înregistrat;

– Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfăşurare a Campaniei;

– Numărul bonului fiscal prezentat drept dovadă este rupt, deteriorat, falsificat sau conţine ştersături, fãcând bonul ilizibil;

– Codul de participare indicat pe anexa bonului este rupt, deteriorat, falsificat sau conţine ştersături, fãcând bonul ilizibil;

– Participantul este identificat ca fiind minor;

– Participantul refuză premiul;

– Participantul este suspectat de fraudarea Campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă în cadrul Campaniei, în orice mod.

7.6.4. Acordarea premiilor:

– va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din Regulament;

– premiile vor fi livrate câştigătorilor (la o dată şi oră stabilite de comun acord cu Reprezentanţii Organizatorilor) în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la data validării.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 • Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind  protecția datelor cu caracter personal” nr.133 din 08 iulie 2011.
 • Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor oferite de catre “Moldretail Group” SRL și I.C.S. ”Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” SRL.
 • Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru  asigurarea organizării Promoției.
 • Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de câștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

10. LITIGII

– Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

– Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiului, pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului câştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

– Orice alte reclamații legate de derularea Promoției, se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală, indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței, trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

 1. Deciziile Organizatorului, cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție, sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
 2. Premiul neacordat, va rămâne în posesia Organizatorului, care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
 3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.